Biz hakda - Dawei Medical (Jiangsu) Corp., Ltd.
BIZ hakda

BIZ hakda

Hytaýda lukmançylyk merkezi

Biz hakda

Biz hakda

  • Biz hakda

  • Bazar paýy

  • Korporasiýa taryhy

  • Gurama gurluşy

Biz hakda

Döredileli bäri soňky 16 ýylda, Dawei dünýäde lukmançylyk enjamlaryny öndüriji, öndüriji we üpjün ediji boldy.

Onuň maksady adam saglygy goraýyş hyzmatlaryny goramak we saglygy goraýyşy dünýäde has elýeterli we elýeterli etmek.“Dawei Medical” -iň esasy işi ultrases barlag diagnostika tehnologiýa çözgütleri.Önümlerimiz önüme mahsus ülňülere we aýratynlyklara laýyk gelýär we bizi standartlara we iň täze tehnologiýalara laýyk saklamak üçin kämilleşdirilmegini dowam etdirer.Bize haçan gerek bolsa, biz siziň bilen öseris.Oňa bil baglap boljak hyzmatlary beriň.Uzak möhletli iş üstünlikleriňizi goldaýan hyzmatlary beriň.

  • ŞygarSöýgi üçin dünýäni şekillendiriň.
  • WezipeAdamlaryň durmuşyna saglyk we abadançylyk getiriň
hakda

Bazar paýy

bazar paýy

Kompaniýa döredildi we başlangyç giňelmegine başlady.

Kompaniýa Hytaýda giňelip başlady we gözleg we ösüş merkezini we hyzmat merkezini döretdi.

Dw seriýaly doly sanly ultramelewşe anyklaýyş guraly işe girizildi.

Reňk Doppleri ösdürilip başlandy we L seriýaly reňkli doppler işe girizildi.Uly önüm diwersifikasiýasynyň başlangyjyny belläň.

Kompaniýa 500 000-den gowrak hassa, ulanyjy we üçünji tarap edaralaryna hyzmat etdi.Önümler Iso 13485 we Ce kepilnamasyndan geçdi we halkara bazaryna girdi.

Bäş ýyl bäri işewürlik görkezijisi 70% -den gowrak ýokarlandy, uly gymmatlygy görkezdi (Ussatlyk, Söýgä gelýär).

F seriýaly T seriýaly reňkli doppler ultrases barlagy ulgamy işe girizildi, bu bolsa Dappiniň reňkli doppler ultrases barlagynda bäsdeşligini ýokarlandyrdy.

Dawei weterinariýa ultrases ulgamlarynyň wet seriýasyny işe girizdi we global satuw toruny işjeň ýerleşdirdi.

Marka missiýasyny gowulandyrmagy dowam etdirmek - Adam saglygy hyzmatlarynyň sebäbini goramak.

Garaşsyz gözleglere we ösüşe üznüksiz maýa goýumlary arkaly, kompaniýa Ultrases diagnozyny dünýäde öňdebaryjy öndürijilerden birine öwrüldi.

Önümler 3 milliondan gowrak näsaga, ulanyjylara we üçünji tarap edaralaryna hyzmat edip, 140-dan gowrak ýurt we sebiti öz içine alýar.

Dawei lukmançylyk önümçiliginiň täze ýylyny başlamak üçin Dawei senagat seýilgähine girdi.

Dawei P seriýaly göçme ýokary derejeli reňkli doppler ultrases ses anyklaýyş guraly bazara çykaryldy.

Önümler 160-dan gowrak ýurt we sebiti öz içine alýar, ýyllyk satuwy 10 million dollardan gowrak.

“Ecg” enjamy, Dawei-iň lukmançylyk önümleriniň diwersifikasiýasynyň möhüm tapgyryna öwrülip, ​​resmi taýdan bazara çykaryldy.

Korporasiýa taryhy

Gurama gurluşy

Gurama-gurluş

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

deve

Gözleg we ösüş01

Dawei häzirki zaman, dünýäde işjeň lukmançylyk tehnologiýa kompaniýasyna öwrüldi.Gözleg we gözleg hemişe Dawei Medical-iň birinji orunda durýar.

Soňky ýyllarda gözleg we barlag bölümi işgärlerini yzygiderli giňeldýär we güýçlendirýär.Bar bolan gözleg we barlag binýady 10 000 inedördül metrden gowrak bolup, ýylda 20 gezekden gowrak patent almak üçin ýüz tutýan 50-den gowrak gözleg işgäri bar.Ylmy-gözleg maýa goýumlary satuwyň umumy mukdarynyň 12% -ini emele getirdi we ýylda 1% ösýär.Täze önümleriň ösüşinde Dawei ulanyjysynyň pikirleri gaty möhümdir, hyzmatdaşlyga we aragatnaşyga uly ähmiýet berýäris, gowy önümiň ulanyjylar tarapyndan ýokary baha beriljekdigine ynanýarys.Täze ösüşlerden başga-da, bar bolan önümler yzygiderli ösdürilýär we kämilleşdirilýär.Developmenthli ösüşde takyklyk, durnukly we ýokary hilli elmydama biziň tutanýerliligimizdir.

OEM

OEM02

Köp halkara OEM müşderileri önümleriniň görnüşini doldurmak üçin Dawei önümlerini ulanýarlar.OEM müşderilerimiz önüm düşünjelerini kesgitlemek üçin biziň bilen işleýärler we önüm öndürmek, önümçilik we marketing boýunça tejribämizden we tejribämizden peýdalanyp bilerler.

Gözleýän önümiňiz eýýäm bar ýa-da bölekleýin bolup biler.Köp komponentleriň işini üýtgetmek arkaly netijeli döredilip bilner. Dawei-iň ösüş bölümi innowasiýa prosesiniň - konsepsiýadan başlap bazara çenli ähli ädimlerini öz içine alýar.

Önümçilik merkezimizde lukmançylyk pudagy üçin takyk gurallary ýasaýan ajaýyp inersenerlerimiz we tehniklerimiz bar.Örän takyk işleri ýerine ýetirmegi bilýärler.Bu hünär derejesini saklamak üçin, işgärlerimiziň, müşderilerimiziň we hyzmatdaşlarymyzyň öz bähbidi üçin dowam edýän okuwy we bilimini goldaýarys.

“Dawei” kompaniýasy elmydama ähli hil ulgamyna eýerýär we ähli önümler CE we ISO-dan geçdi.Hil, Dawei-iň durmuşy.Hyzmatdaş bolmak üçin Dawei ygtybarly.Biz bilen habarlaşyň.

işewürligiň ösüş ädimleri diagramma ok düşünjesi

Ulanyjylaryň gyzyklanmalaryny yzygiderli gowulandyryň03

Önümlerimiz önüme mahsus ülňülere we aýratynlyklara laýyk gelýär we bizi standartlara we iň täze tehnologiýalara laýyk saklamak üçin kämilleşdirilmegini dowam etdirer.Ulanyjylaryň we üçünji taraplaryň howpsuzlygy üçin, önümiň ömrüniň ähli basgançaklarynda CE we ISO 13485 standartlaryna laýyklykda töwekgelçilikleri dolandyrýarys.

Lukmançylyk önümlerimiz ýokary hilli we ajaýyp ygtybarlylygy bilen tanalýar.ISO 13485 we CE bellikleri bilen kepilnama, her gezek Dawei önümlerini satyn alanyňyzda ýokary hilli gurallary almagyňyzy üpjün edýär.

timg (1)

Müşderi hyzmaty04

Durmuş dogry diagnoz we hünär bejergisine bagly bolanda, ynamy üpjün edip biljek enjamlar gerek.Bu, ulgamyň işlemegine kömek etmek we üpjün etmek, işgärleri taýýarlamak we amallary optimizirlemek üçin ynamdar hyzmatdaşlardan talap edýär.Şonuň üçin jogaplary bermäge ünsi jemläp bilersiňiz.

“Dawei” saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaş hökmünde rolumyzy çynlakaý kabul edýäris.Bize haçan gerek bolsa, biz siziň bilen öseris.Ynanyp boljak hyzmatlary bermek, uzak möhletli iş üstünlikleriňizi goldaýan hyzmatdyr.

Tejribeli hyzmat toparymyz we kliniki in engineeringener hünärmenlerimiz, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen integrasiýa hyzmatlaryny bermek üçin marka, tehnologiýa we enjam synpy tehniki çözgütleri ýerine ýetirip bilerler.Häzirki wagtda 160 ýurtda we sebitde 3000-den gowrak lukmançylyk enjamlary bolan 3000-den gowrak lukmançylyk edaralaryna hyzmat edýär.Önümçilik merkezlerimiz, hyzmat merkezlerimiz we hyzmatdaşlarymyz dünýäniň çar künjeginde ýerleşýär we 1000-den gowrak inerseneriň, tehnigiň we müşderi hyzmatynyň hünärmenleriniň tejribesi bize zerurlyklaryňyza çalt düşünmäge we meseleleriňizi iň netijeli amallar bilen çözmäge mümkinçilik berýär.

Gözleg we ösüş

01

OEM

02

Ulanyjylar

03

Müşderi hyzmaty

04

Üstünlikli ýagdaýlar

Üstünlikli ýagdaýlar

surat5

Çili 2020 hyzmatdaş DW-T6

Meniň adym Rikardo Mejia.Men Çiliden ginekolog.Ginekologiýa we akuşerçilik üçin ultrases enjamy gerekdi.Dawei brendini internet arkaly öwrendim.Talaplarymy bilenden soň, maňa DW-T6 maslahat berdiler.Olar diňe bir sitata we spesifikasiýa ibermän, maňa köp hünär tekliplerini hem berdiler.Mysal üçin, umumy 2D synaglary üçin konweks zondyň ýerine 4D zondlary ulanyp bolmaýar, şeýle hem 3D we 4D arasyndaky tapawudy düşündirdiler we wideo çagyryşy arkaly enjamy görkezdiler.Ahyrynda Dawei brendini saýladym.Ajaýyp şekiliň hili we durnuklylygy meni kliniki diagnozda ynamly edýär.Sag bol Dawei!
surat2

Wýetnam 2021 DW-VET9P

Biz HCM, Wýetnamda ýerleşýän halkara weterinariýa guramasy.Mal lukmançylygymyz üçin ultrases barlagyna islegimizi mälim etdik, birnäçe model jikme-jik talaplarymyz bilen saýlandy, önümiň öndürijiligini has gowy bilmäge kömek eden kliniki wideolar iberildi, ahyrynda býudjetimize görä DW-VET9P modelini saýlaýarys.Toparymdan gaty oňyn pikir aldyk.
gesd

2021 Filippinler DW-T8

Bu, doktor Abdullah keselhanasynyň dekany Nejip Abdullah.Filippinlerde ölüm howpy has ýokary bolan üç kesel ýürek keseli, damar keseli we zyýanly çişlerdir.Umumy hassahana hökmünde hassalarymyzy bu üç kesele laýyk gelýän synaglar bilen üpjün etmek üçin tutuş bedenimizdäki ultrases barlagy gerek.DW-T8 diňe zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýar.Diňe 2D şekillerinde we Doppler şekillerinde ajaýyp bolman, ýürek barlagynda-da gowy çykyş edýär.Lukmanlarymyz muňa gaty kanagatlanýarlar we bu ýerli hassalarymyza uly kömek edýär.
surat3

Wýetnam 2019 Döwlet hassahanasy (ICU) DW-L5

2016-njy ýyl Dawei Medical bilen ilkinji hyzmatdaşlygymyzdyr.Hereket etmek aňsat, diagnozda takyk we işde ýönekeý köne ultrases ses skanerlerini çalyşmaly.Dawei Medical bilen habarlaşmazdan ozal, GE, Mindray, Chison, Scape we beýleki hyzmat üpjün edijiler bilen hem söhbetdeş bolduk, olaryň arasynda bäsdeşlik bahasy Dawei-ni satyn alyş katalogyna girizmegimiň sebäplerinden biri, soň bolsa Dawei önümleriniň Wýetnamda ulanylyşyny gördüm.Suratyň hili: Bolýar.Durnuk enjamlary: Bolýar.Funksiýa talaplary: Bolýar.Iň soňunda bolsa Dawei saýlaýaryn.Bu dogry saýlaw, ynanýaryn.